1. zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ujawnianie wykroczeń,
 2. kontrola przestrzegania przepisów porządkowo-administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
 3. zabezpieczanie do czasu przybycia właściwych służb miejsca popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, a także zabezpieczenia miejsca w czasie awarii lub wypadku,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie
  informowania o :
  • przestępstwach,
  • wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
  • osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia,
  • innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia,
  • awariach w sieci telekomunikacyjnej, ciepłowniczej wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej,
  • uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
 5. dowożenie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych lub ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 6. odławianie bezpańskich zwierząt w przypadkach bezpośredniego zagrożenia przez nie życiu bądź zdrowiu ludzi,
 7. kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta,
 8. ochrona porządku podczas zgromadzeń i innych imprez publicznych,
 9. konwojowanie i przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi w/w zakresu,
 10. nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu.