foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ

 

1. Referat Organizacyjny – RO

 

1. opracowywanie projektu budżetu Straży, bieżąca analiza jego realizacji oraz wnioskowanie o niezbędne zmiany, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,

2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań w powyższym zakresie, 

3. prowadzenie spraw osobowych i kadrowych pracowników Straży, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu, w szczególności Wydziału Organizacyjnego i Kadr,

4. organizacja szkoleń i instruktaży dla pracowników Straży,

5. opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących spraw kadrowych Straży,

6. gospodarka umundurowaniem, środkami przymusu bezpośredniego, odzieżą, sprzętem ochronnym i specjalistycznym oraz prowadzenie ich ewidencji,

7. gospodarka środkami łączności,

8. nadzór nad prawidłową eksploatacją środków transportu Straży,

9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, ewidencji pozaksięgowej wyposażenia Straży,

10. opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Straży, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

11. obsługa kancelaryjno-biurowa Straży,

12. planowanie zamówień publicznych w zakresie działalności Straży,

13. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

14. przygotowanie dokumentów i udzielanie zamówień do których nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.

 

 

2. Referat Prewencji – PW

 

       Sekcja kierowania

1.obsługa stanowiska dyspozytorskiego Straży,

2. przyjmowanie zgłoszeń i interwencji mieszkańców oraz nadawanie im biegu,

3. koordynacja działań patroli Straży realizujących zadania na terenie miasta,

4. informowanie właściwych organów, służb i instytucji o:

a. przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej, 

b. osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, 

c. zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia, 

d. uszkodzeniach nawierzchni ulic, placów i ciągów pieszych, o stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie  drogowym, 

e. awariach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, gazowniczej i telekomunikacyjnej,

5. obsługa monitoringu wizyjnego miasta,

6. archiwizacja danych oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień z monitoringu wizyjnego miasta a także działalności Straży,

7. nadzór nad przechowywanym sprzętem ochronnym, specjalistycznym i środkami łączności,

8. wydawanie niezbędnego sprzętu i środków łączności funkcjonariuszom udającym się w patrol oraz przyjmowanie w/w wyposażenia po powrocie funkcjonariuszy do jednostki, prowadzenie ewidencji powyższych czynności,

9. prowadzenie „Ewidencji czynności służbowych Straży Miejskiej” oraz wszystkich jej elementów składowych.

 

Sekcja terenowa

1.ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2. kontrola przestrzegania przepisów porządkowo-administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych,

3. kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,

4. przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod kątem dzikich wysypisk,

5. kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie zabezpieczenia oraz ochrony porządku podczas zgromadzeń, uroczystości i imprez publicznych,

7. dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu
i Pobytu Nietrzeźwych lub do miejsca ich zamieszkania,

8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu,

9. współpraca z Policją na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy
Prezydentem Miasta a Komendantem Miejskim Policji,

10. zabezpieczanie miejsc przestępstw, wypadków, awarii lub innych podobnych zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb,

11. pozyskiwanie informacji o osobach bezdomnych i miejscach ich przebywania w celu udzielenia
im niezbędnej pomocy oraz przekazywania tych informacji innym organom i instytucjom,

12. kontrola w rejonie targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu na terenach należących do gminy lub będących w jej zarządzie – poza miejscami do tego przeznaczonymi,

13. odłów bezpańskich zwierząt z terenu miasta,

14. udzielanie informacji publicznej w zakresie działań Straży,

15. gospodarka drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi w działalności Straży.

 

Zespół d/s wykroczeń

1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach należących do zakresu działania Straży,

2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności grzywny z tytułu mandatu karnego,

3. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w zakresie uprawnień Straży

    a w szczególności:

1. ocena zebranego przez strażników materiału dowodowego pod kątem merytorycznym i prawnym,

2. prowadzenie czynności wyjaśniających i sprawdzających w celu sporządzenia i kierowania wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia, 

3. współpraca z Sądami i występowanie przed nimi w roli oskarżyciela publicznego w prowadzonych sprawach o wykroczenia,

4. wnoszenie odwołań do Sądu Okręgowego od rozstrzygnięć Sadu Rejonowego,

5. prowadzenie Rejestru Spraw o Wykroczenie

4. ustalanie właścicieli pojazdów w CEPIK,

5. prowadzenie czynności w zakresie udzielania pomocy o której mowa w art.12a ustawy o strażach gminnych.