foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Straży Miejskiej w Jaworznie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Jaworznie.

§ 2

 1. Straż Miejska w Jaworznie zwana dalej “Strażą” jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.
 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
§ 3
 
 1. Straż działa jako komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
 2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny miasta Jaworzna.
Rozdział 2
Organizacja Straży


§ 4
 1. Strażą kieruje Komendant, który odpowiada za organizację wewnętrzną, prawidłowe funkcjonowanie i skuteczność działania Straży.
 2. Podczas nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje wyznaczony przez niego Kierownik referatu.

§ 5
 1. W Straży wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  • referat organizacyjny,
  • referat prewencji.
 2. Referat prewencji składa się z:
  •  sekcji kierowania,
  • sekcji terenowej,
  • zespołu d/s wykroczeń.
 3. Pracą referatu kieruje Kierownik referatu.
 4. Podczas nieobecności Kierownika pracą referatu kieruje wyznaczony przez niego pracownik referatu.
 5. Schemat organizacyjny Straży określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 6
 1.  Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym pracowników Straży i określa szczegółowe zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania.
 2. Kierownicy referatów podlegają bezpośrednio Komendantowi Straży i odpowiadają przed nim za wykonywanie powierzonych referatom zadań.
§ 7

Dla właściwego funkcjonowania Straży Komendant opracowuje i wprowadza do stosowania wewnętrzne procedury i instrukcje.

§ 8

Stanowiska oraz rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży określają odrębne przepisy.


Rozdział 3
Zakres zadań komórek organizacyjnych
 
§ 9

 Szczegółowy zakres zadań Straży z podziałem na referaty określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

 
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
 
§ 10
 
Wszelkie zmiany w Regulaminie Straży dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.