foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich

 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1795
z późn. zm./.

2. Uchwała Nr XVII/182/2003 RM w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie  i nadania jej regulaminu.

3. Uchwała Nr XXXVII/533/2013 RM w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/101/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie.

4. Zarządzenie Nr ST.120.87.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie.

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności /Dz.U. z 2019 poz. 2484/.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy /Dz.U. z 2009 nr 220 poz. 1732/.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998 nr 112, poz. 713 z późn. zm/.

8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 360 z późn. zm/.

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz.U. z 2003 nr 208 poz. 2026 z późn. zm./.

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
/Dz. U. z 1998 nr 161, poz 1108/.

11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/.

12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282/.

13. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 955/.

14. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 2418/.

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
/Dz.U. z 2009 nr 220 poz. 1720/.

 
Akty prawne związane z działalnością straży miejskich

 

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 281 z późn.zm./.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 457 z późn.zm./.

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1444 z późn.zm./.

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 534 z późn.zm./.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 450
z późn. zm./.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz.U. z 2019 poz. 2141/.

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm./.

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119/.

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2014 r. poz. 1850
z późn. zm./

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu
w organizmie
/Dz. U. z 2018 r. poz. 2472/.

11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r. poz. 888/.

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 638/.

13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm/.

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 470 z późn. zm/.

15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 838/.

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez  przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne /tekst  jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 793/.

17. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 2171/.

18. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach/tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 631/.

19. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2166/.

20. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 908 z późn.zm./.

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1098/.

oraz inne, w tym wynikające z prawa lokalnego, czyli stosowne przepisy prawne wydawane przez Samorządy Lokalne (np. uchwały Rad Gmin).